فوبیا

خلاصه مقاله  فوبیا در لغت به معنای ترس شدید یا نامعقول یا نفرت شدید از چیزی است. یک نوع اختلال اضطرابی که با ترس مقاوم و بیش از حد از چیزی یا موقعیتی مشخص می شود.