چرا همسر من درگیر خیانت عاطفی شده است؟

◾چرا همسر من درگیر خیانت عاطفی شده است؟ هدف این سوال، گردآوری اطلاعاتی است تا به شما و همسرتان در جهت بهبود از خیانت عاطفی کمک کند. این به معنای سرزنش یا شرمنده کردن هیچیک از شما نیست. گرچه ممکن است همسرتان سعی کند شما را مقصر خیانت عاطفی اش بداند. برای مثال، “تو به …

چرا همسر من درگیر خیانت عاطفی شده است؟ ادامه مطلب »