پرسشنامه خیانت عاطفی

چک لیست: آیا همسر شما درگیر یک خیانت عاطفی است؟

✍🏻پیش از آنکه بخواهید بر روی چک لیست کار کنید، باید چند نکته را متذکر شویم. حین بررسی چک لیست، همسرتان را گناه کار ندانید نه به این معنی که ساده و سهل انگار باشید بلکه جهت صحت سنجی با مشاور و متخصصی در این حوزه حتما مشورت کنید . این پرسشنامه را جهت اطلاعات عمومی خود استفاده کنید و پاسخهایتان را به منزله دلیلی برای خیانت شریکتان در نظر نگیرید. کل مفهوم رابطه بر اساس اعتماد متقابل بنا شده است. بنابراین تا زمانی که دلیل خوبی برای بیاعتمادی پیدا نکردهاید، اعتماد کنید.

◾آیا همسر شما درگیر خیانت عاطفی است؟

لطفا از کلید زیر طی بررسی چک لیست استفاده کنید:
N: هیچ نشانهای نمیبینم که همسرم اینگونه عمل یا فکر کند.
O:گاهی میبینم همسرم تقریباً هفته ای یک بار این کار را انجام میدهد.
F: غالباً میبینم همسرم چند بار در هفته این کار را انجام میدهد.
D: همسرم هر روز اینگونه رفتار میکند.

همسر من
____ ۱. … به احتمال زیاد به آن فردی که جدیدا آشنا شده است میگوید که چه چیزی آزارش میدهد تا من.
____ ۲. … به جای من، آن فرد را برای صرف ناهار یا شام انتخاب میکند.
____ ۳. … به جای من، با آن فرد در مورد مسائل مهم صحبت میکند.
____ ۴. … میگوید این فرد بهتر از من او را درک میکند.
____ ۵. … میگوید آن فرد کاملاً او را درک میکند.
____ ۶. … میگوید مثل این است که ما ذهن هم را میخوانیم.
____ ۷. … طوری از او بت ساخته که گویی هیچ تقصیری ندارد.
____ ۸. … طوری رفتار میکند انگار با وجود آن فرد، تمام مشکلاتاش از بین میروند.
____ ۹. … میگوید آن فرد ، نیاز عاطفی مرا بسیار خوب برآورده میکند.
____ ۱۰. … ظاهراً جذب آن فرد شده اما هرگونه تمایل جنسی را انکار میکند.
____ ۱۱. … وقتی در مورد رابطهاش سوال میکنم عصبانی میشود.
____ ۱۲. … حتی برای رفع نیازهای عاطفیاش به من نزدیک هم نمیشود.
____ ۱۳. … زمانیکه نمیتواند با آن شخص تماس بگیرد، ناامید، بیکس یا پوچ رفتار میکند.
____ ۱۴. … عذرخواهی میکند یا میگوید در مورد آن رابطه، احساس گناه دارد.
____ ۱۵. … میگوید که رابطۀ دیگرش بسیار خاص و مهم است.
____ ۱۶. … نگرانی دیگران در مورد رابطهاش با آن دوست را نادیده میگیرد.
____ ۱۷. … از راهاش خارج میشود تا با آن فرد وقت بگذراند حتی اگر این موجب تداخل در زندگیاش یا فرصت با هم بودن ما شود.
____ ۱۸. … به نظر میرسد همیشه فکرش درگیر آن شخص است.
____ ۱۹. … اشاره کرده از زمانی که شخص دیگری را ملاقات کرده، به فکر ترک من بوده است.
____ ۲۰. … ممکن است انکار کند اما تعبیر خیانت عاطفی در مورد رابطه او با آن شخص کاملاً صدق میکند.

نمره دهی:
برای هر حرف در کلید، نمرات زیر را به همسرتان بدهید:
N: 0
O: 1
F: 2
D: 3
رقم کل نمرات ۶۰ است. ( به یاد داشته باشید که این چک لیست به طور علمی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. تفاسیر ما صرفاً جهت پیشنهاد هستند).

◾تفسیر پیشنهادی:
۰-۹: احتمالاً خیلی نگران نیستید، اما از خودتان بپرسید آیا میتوانید آن را به حداقل برسانید.
۱۰-۱۹: این نمرات به طور متوسط کمتر از ۱ امتیاز در هر آیتم است، اما حاکی از آن است که امکان دارد همسر شما بیش از آن حدی که بداند درگیر یک رابطه ثالث است.
۲۰-۲۹: همسر شما در یک رابطه ثالث است که این وقت و انرژی قابل توجهی را از رابطۀ متعهدانۀ شما دور میکند.
۳۰-۴۵: همسر شما به طور منظم در یک رابطه عاطفی با شخصی دیگر است تا جاییکه رابطۀ متعهدانۀ شما آسیب جدی دیده است.
۴۶-۶۰: همسر شما درگیر یک خیانت عاطفی تمام عیار است که میتواند رابطۀ متعهدانۀ شما را خراب کند.

◾اکنون چکار میکنید؟

❌هشدار: هنوز وارد عمل نشوید! حتی اگر کاملاً متقاعد شدید که همسرتان در حال خیانت عاطفی است، هیچ عکسالعمل شدیدی مانند رفتار خشونتآمیز یا بیرون انداختن او از خانه نشان ندهید. حداقل چند روز به خودتان فرصت دهید تا کمی بیشتر فکر و بررسی کنید . در قسمت های بعد ، توضیح می دهیم چگونه عمل کنید . در هر صورت این شرایط به طور ناگهانی به وجود نیامده، بنابراین فوراً حل نمیشود!!! بهترین کار مراجعه به مشاوری در این حوزه و گرفتن پیشنهاداتی در این مورد است.

 

تلگرام
واتساپ
پست الکترونیک
پیمایش به بالا