اختلال شخصیت اسکیزوئید

خلاصه مقاله  اختلال شخصیت اسکیزویید (الگوی پایدار و نافذ فاصله گرفتن از روابط اجتماعی و دامنه محدودی از ابراز هیجانی.)