وسواس فکری و وسواس عملی

  خلاصه مقاله در اختلال وسواسی فکری عملی، افکار وسواس‌گونه واضطراب‌آور  با وسواس‌های عملی همراه می‌شود. این وسواس‌های عملی کارهایی وسواس‌گونه هستند که شخص برای کوشش در راه کاهش وسواس‌های فکری خود انجام می‌دهد. این کردارها (وسواس های فکری یا عملی یا هر دو) تکراری و کلیشه‌ای و تا اندازه‌ای غیر ارادی هستند.