اضطراب

خلاصه مقاله اضطراب، پریشانی، تشویش یا دلشوره ( Anxiety ) عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی است.