طرحواره

خلاصه مقاله طرحواره مجموعه ایی از باورها، خاطرات، تصاویر بدنی،احساس های بدنی و احساس های عاطفی درباره یک موضوع از سالیان قبل شکل گرفته اند و ناکارآمد و ناسازگار هستند.