آیا هر گونه مصرف مواد مخدر اعتیاد به حساب می آید؟

◾اعتیاد اعتیاد حالتی است که فرد هم از نظر جسمانی و هم از نظر روانی به ماده ای وابستگی پیدا می کند ، بطوریکه این ماده حالت نشئگی در فرد ایجاد می کند و به تدریج برای دست یافتن به این حال ، فرد مجبور است که مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد و در …

آیا هر گونه مصرف مواد مخدر اعتیاد به حساب می آید؟ ادامه مطلب »