طلاق

خلاصه مقاله طلاق به معنی پایان شرعی و قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می باشد. راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی و قطع پیوند زناشویی است.