خیانت

خلاصه مقاله خیانت عمل درگیر شدن در صمیمیت عاطفی یا جنسی یا فیزیکی و.. با فردی خارج از مرز های توافق شده در ازدواج توصیف می‌شود.